background

Användaravtal

1. Allmänt

Dessa villkor (Användaravtal) reglerar förhållandet mellan användaren som beställer varor och tjänster genom Edibooking.com (Slutkunden), företag som erbjuder varor och tjänster genom Edibooking.com (Säljföretag) och leverantören av plattformen Edibooking.com (Leverantören) avseende nyttjande av tjänsten Edibooking.com (Tjänsten).

2. Användning och ansvar

Slutkunden är ansvarig enligt detta avtal för alla aktiviteter, innehåll och uppgifter som lagras på Slutkundens Konto på Tjänsten. Detta gäller även aktiviteter och innehåll som andra användare av Slutkundens Konto på Tjänsten har gett upphov till.

3. Ansvar för bokningar och leveranser

Slutkunden är medveten om att det åligger Säljföretaget att leverera alla tjänster och varor som beställs och bokas av Slutkunden genom Tjänsten. Slutkunden ingår ett direktavtal med Säljföretaget avseende leverans av den beställda varan eller tjänsten där Leverantören inte utgör part. Leverantören har därför inget ansvar för leverans och utförande av en vara eller tjänst och/eller den levererade varan eller tjänstens kvalitet.

4. Personuppgifter

4.1 I enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) och Dataskyddsförordningen (2016:649) informeras om att de uppgifter som du lämnar vid registrering som Slutkund i Tjänsten kommer att behandlas konfidentiellt och användas i syfte att säkerställa och möjliggöra leverans av tjänsten från Leverantören. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål. Om du inte vill att dina personuppgifter registreras skall du inte registrera dig för användning av Tjänsten. När du i samband med registrering i Tjänsten lämnar personuppgifter om dig själv, lämnar du samtycke enligt Personuppgiftslagen (1998:204) och Dataskyddsförordningen (2016:649).

4.2 Tjänsten använder ”cookies” samt Google Analytics för att samla in information om hur Tjänsten används. Information som samlas in via cookies och Google Analytics kan innehålla tid och datum för besök, vilka sidor som besökts, hur lång tid som använts för användning av Tjänsten samt vilka hemsidor som besökts innan och efter användning av Tjänsten. När du i samband med registrering i Tjänsten lämnar personuppgifter om dig själv, lämnar du samtycke till Leverantörens användning av Cookies i Tjänsten.

4.3. Alla uppgifter registrerade i Tjänsten är skyddade, med åtkomst endast för hos Leverantören behörig personal. All Internetbaserad datakommunikation med Tjänsten sker krypterat med SecureSockets Layer (SSL) och varje anrop till tjänsten innebär en kontroll av den anropandes behörighet. Inloggningsförfarandet är helt krypterat d.v.s. Slutkundens inloggningsuppgifter skickas krypterat och lagras krypterat.

4.4. Slutkunden ansvarar för att hålla sina inloggningsuppgifter konfidentiella och får inte lämna sina inloggningsuppgifter vidare till tredje part. Detta innefattar att hålla en gott skydd för sina inloggningsuppgifter mot elektroniskt intrång i sin datormiljö.

4.5. Leverantören förbehåller sig rätten att vid behov inhämta kompletterande uppgifter om Slutkunden om detta av Leverantören anses nödvändigt för att kunna säkerställa Slutkundens identitet och efterlevnad av detta avtal.

5. Tjänstens tillgänglighet

5.1 Slutkundens tillgång till Tjänsten medges tills vidare. Leverantören förbehåller sig rätten att återkalla eller förändra Tjänsten utan föregående meddelande.

5.2 Leverantören avsäger sig därför allt ansvar för eventuella avbrott eller brister i tillgängligheten avseende Tjänsten i den utsträckning det är rättsligt möjligt för Leverantören att göra detta.

6. Avgifter och uppsägning

Leverantören förbehåller sig rätten att omedelbart, och utan föregående varning, stänga Slutkundens Konto utan krav på motivering.

7. Ansvarsbegränsning

Tjänsten tillhandahålls "som den är" utan några garantier. Leverantören tillhandahåller Tjänsten under förutsättningen att Leverantören kan exkludera alla former för garantier gällande drift, säkerhet och andra förhållanden. Leverantören tar inget ansvar, och utställer inte några garantier för det resultat som baseras på användningen av Tjänsten, säkerheten av Tjänsten, eller för bemötande av krav till Leverantören.

8. Övrigt

8.1. Om någon del av detta detta avtal skulle förklaras ogiltigt, skall resterande delar av detta detta avtal fortsatt gälla med full kraft och verkan.

8.2. Leverantören förbehåller sig rätten att helt eller delvis överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta detta avtal till annat företag.

9. GDPR

9.1. Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning ("GDPR"). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen ("PUL") och gäller för alla EU‐ länder.

9.2. Övergripande beskrivning och termer Reglerna i GDPR har tagits fram för att skydda människors rättigheter avseende personuppgifter. Avsikten är att alla invånare inom EU ska kunna känna sig trygga med att deras registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Nuvarande svenska PUL är en förlaga till GDPR, merparten av PUL finns också med i den nya GDPR förordningen.

9.3. Leverantören hanterar Slutkundens personuppgifter konfidentiellt och med största försiktighet. Berörda personuppgifter inhämtade från Slutkunden är förnamn, efternam, e-post och telefonnummer och personuppgiftsansvarig för dessa är Säljföretaget. Leverantören är således personuppgiftsbiträde och håller personuppgifterna för Säljföretagets räkning.

9.4. Personuppgifterna sparas på servrar placerade i norden (Simply.com) och används för identifiering av Slutkunden vid köp av varor och tjänster av Säljbolagen.

9.5. Begäran av Slutkunden om att ta bort sina personuppgifter skall riktas till respektive Säljföretag då Säljföretagen är personuppgiftsansvariga och således slutligen ansvariga för Slutkundens personuppgifter.

Messenger Vill du ha hjälp?
Stäng